Pravidla pobytu ve škole pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Vážení rodiče,

od 8. 6. budou moci do školy docházet žáci 2. stupně. (Viz článek.) Docházka je dobrovolná a přítomnost či nepřítomnost dětí ve škole nemá vliv na vysvědčení. Žáci, kteří přijdou do školy, budou se svými učiteli pracovat formou třídnických hodin. Skupina o maximálním počtu 15 žáků se bude scházet od 9:00 do 11:00 hodin.

Pondělí 8. 6., 15. 6. a 22. 6. 2020 – 6. třída

Úterý 9. 6., 16. 6. a 23. 6. 2020 – 7. třída

Středa 10. 6., 17. 6. a 24. 6. 2020 – 9. třída

Čtvrtek 11. 6., 18. 6. a 25. 6. 2020 – 8. třída

Pátek 26. 6. 2020 od 9.00 do 11.00 hod. – vydávání vysvědčení žákům 2. stupně nedocházejícím na výuku.

Pondělí 29. 6. 2020 a úterý 30. 6. 2020 vyhlašuje ředitelka školy po projednání se zřizovatelem ředitelské volno.

Účast na tomto typu vzdělávání je tedy dobrovolná a bude se řídit celou řadou pravidel, která je nutno dodržet:

1) Cesta do školy a ze školy

Žáci musí dodržet odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

2) Příchod ke škole a pohyb před školou

a) žáci budou mít sraz před školou v 8:55 h,

b) budou mezi sebou dodržovat odstupy 2 m,

c) žáky si před školou vyzvedne třídní učitelka nebo pověřený pedagogický pracovník.

3) Vstup do budovy školy

a) před prvním vstupem do školy žák odevzdá řádně vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy), prohlášení naleznete zde nebo si je můžete vyzvednout ve škole každý pracovní den vždy od 9:00 h do 11:00 h,

b) vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,

c) do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), pokud bude žák vykazovat některý z příznaků, bude umístěn do samostatné místnosti a budou okamžitě kontaktováni zákonní zástupci, aby jej ihned vyzvedli, škola bude následně informovat spádovou hygienickou stanici, která rozhodne o dalším postupu (např. karanténa pro celou skupinu),

d) pověřený pedagog odvede žáky do šatny a po přezutí do třídy, aby nedocházelo ke kontaktu s jinými skupinami nebo osobami,

e) všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,

f) každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,

g) škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

4) V budově školy

a) při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru),

b) přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor se řídí pokyny pověřeného pedagogického pracovníka, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami i jednotlivci,

c) žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

5) Ve třídě

a) po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem),

b) složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků,

c) o hygienických opatřeních a způsobu jejich dodržování budou žáci poučeni po příchodu do školy dne 8. června 2020,

d) v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru), pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě,

e) při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,

f) žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě,

g) škola povede evidenci o docházce žáků do školy, ta se nezapočítává do konečné absence pro závěrečné vysvědčení,

h) v případě nepřítomnosti žáka budeme žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet,

i) z organizačních důvodů nebude zajištěno stravování.

Skip to content