4/2005

Do první třídy nastoupilo 14 žáčků. Letos je byl s panem místostarostou přivítat i pan starosta Kužel z Kruhu, kde je dočasně zastavena činnost školy a kružské děti plní školní docházku v naší škole už od prvního ročníku. Děti si pochutnaly na sladkostech, které jim už tradičně věnovali manželé Dlabolovi. Přejeme letošním prvňáčkům, aby se jim školní práce dařila a aby se jednou rádi vraceli pohovořit se svými učiteli a zavzpomínat na pěkné chvíle, jako většina našich bývalých žáků.

V pátek 2. září se u budovy mateřské školy sešli žáci 2. – 9. ročníku. Byli rozděleni do družstev a absolvovali branný závod. Velmi mile nás překvapilo chování starších žáků k mladším dětem v družstvech (družstvo bylo sestaveno z žáků všech ročníků). Vzorně se o ně starali a někteří druháci byli dokonce svými spolubojovníky do cíle donešeni. Doufám, že se tento závod stane tradicí, stejně jako se jí staly poznávací výlety do okolí obce a regionu – „Poznej svou obec, svůj region“, které uskutečnili všichni žáci školy 5. září. Od 6. září jsme začali pilně pracovat ve svých třídách. Klasickou výuku jsme přerušovali pouze několika kulturními a vzdělávacími akcemi – filmové představení v Kruhu, Kaleidoskop (taneční program) v Jilemnici, Den evropských jazyků, pořad o vodě, divadlo v mateřské škole, Viktor – hudební představení, beseda s panem Ing. Milanem Házem u příležitosti Měsíce dokumentárního filmu na školách – Příběhy bezpráví – komunistické Československo, exkurze do Roztok
u Semil, Večerníček párty – přespání ve škole, přednáška pracovnic hradeckého biskupství o Vánocích, výstava přírodnin pro nevidomé ve Vrchlabí, návštěva Obecního úřadu Roztoky u Jilemnice provázená besedou s panem starostou, návštěva roztockého kostel spojená s povídáním pana faráře o historii a současnosti tohoto jedinečného objektu.

Ani ve sportovních činnostech jsme nezaháleli. Žáci čtvrtého ročníku a několik mladších žáků závodili v atletickém čtyřboji čtvrtých tříd Jilemnicka. V Jilemnici jsme se také zúčastnili přespolního běhu a okresních plaveckých závodů. Starší chlapci nás reprezentovali v okrskových soutěžích v malé kopané a sálové kopané. Při škole pravidelně pracuje několik sportovních kroužků – sportovní hry, florbal, aerobik + hiphop a volejbal. Všem rodičům a přátelům školy, kteří se pravidelně věnují dětem nebo nabídli vedení kroužku patří naše poděkování. Jsou to: Irena Hoření, Ivana Rumlová, Alena Stolínová, Anna Zahálková a Leoš Kopáček. Dík patří také všem pedagogům, kteří vedou pravidelné kroužky, i Dis. Martině Jeriové, Ludmile Kupkárové a Ph Mgr. Miloslavu Paclíkovi za výuku náboženství.

Už od října připravovaly třídy svá vystoupení na vánoční besídku, která je tradičním a milým připomenutím Vánoc nám všem a zároveň velkou školou vystupování na veřejnosti pro děti. Do Vánoc si ještě stihneme zabruslit na kvalitním ledě v Lomnici nad Popelkou a zhlédneme film Vánoční expres v kružském kině.

1. ledna 2006 dojde ke změně názvu našeho školského zařízení ze Základní školy Roztoky u Jilemnice, okres Semily na Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice. Podle nového školského zákona musí být název mateřské školy zohledněn. Věřte, že tato zdánlivá maličkost stála nás i obec nemalé úsilí. Stejně tak i volby do školské rady, která podle výše jmenovaného zákona musí vzniknout do konce letošního roku při každé škole. Oběma zvoleným členkám rady – Ludmile Kupkárové a Mgr. Haně Nýdrlové a jmenovanému členu Stanislavu Vodnárkovi přeji, aby jejich práce byla radostná.

Vzhledem k tomu, že od školního roku 2007 – 2008 budeme učit podle vlastního vzdělávacího programu, celý náš pedagogický kolektiv začíná pracovat na jeho tvorbě. Nejprve je nutné zhodnotit současný stav a zjistit východiska pro tvorbu programu. Proto v lednu a únoru provedeme tzv. SWOT analýzu pomocí dotazníků rodičům, pedagogům a žákům. Předem děkuji za přístup všech zúčastněných a zájem o budoucnost naší školy.

Všem, Vážení spoluobčané, přeji krásné Vánoce a v novém roce především hodně zdraví a optimismu.

Mgr. Kateřina Zahálková


Mateřská škola – Dráčci – v roce 2005

Blíží se konec roku, a tak i my v MŠ vzpomínáme a bilancujeme, jaký pro nás rok 2005 byl.

Do školky je přihlášeno 28 dětí, což je maximální možný počet. Věřím, že všichni jsme dobří kamarádi a děti chodí do školky rády. V roce 2005 jsme spolu prožili nemálo legrace a radosti při mnoha společných akcích. Vzpomeneme alespoň některé.

V zimním období jsme dokončili plavecký výcvik v jilemnickém bazénu. Pokud vyhovovaly sněhové podmínky, vyráželi jsme získat první zkušenosti na běžkách. Toto naše úsilí ocenil i sám vládce hor – Krakonoš, který na závěr lyžařského výcviku přijel osobně na lyžích, aby naše závodníky povzbudil a předal jim drobné odměny. Neporušili jsme ani tradici zimních karnevalů a uspořádali hned dva – „Zvířátkový“ a „Pohádkový“. Zahráli jsme si také „Velkou pašeráckou hru“.

Jaro jsme přivítali besídkou pro rodiče, fyzickou kondici zlepšovali při cyklistických výletech nebo například na pochodu Hanče a Vrbaty v Kruhu. Děti dokonce získaly řidičské průkazy – samozřejmě se nejdříve musely naučit dopravní značky, předpisy a zvládnout jízdu zručnosti na koloběžce. Svoji statečnost a odvahu dokázaly děti, když po čarodějnickém reji na zahradě a nezbytném opékání přespaly bez rodičů v MŠ. Ve spolupráci s OÚ děti přivítaly nové občánky a slavnostně jsme se rozloučili s předškoláky.

Koncem školního roku nás čekal výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Za parného počasí jsme se svlažili v Kruhu na koupališti. Po prázdninách jsme se už podruhé vydali do Jičína na festival „Jičín – město pohádky“. Před Vánoci k nám přišel Mikuláš se svojí družinou, napekli jsme si vlastnoručně cukroví a chystáme se na besídku. Nezapomněli jsme ani na zvířátka a donesli jsme jim do lesa dobroty.

Během celého roku byly samozřejmostí výstavy, návštěvy kin a divadelních představení a pravidelná práce s dětmi v zájmových kroužcích (Pohybové hry, Flétna, Brousek pro tvůj jazýček a Předškolička).

Závěrem bychom chtěli moc a moc poděkovat všem, kteří nám při naší práci pomáhali (manželům Jebavým těsta na vánoční cukroví, paní Hofmanové – šatní sáčky, panu Kotykovi – projížďky v kočáře s koněm, Tropicu – vánoční dárky pro děti a panu Boukalovi – příprava ohniště, rozvoz dětí). Věříme, že i v roce 2006 nám bude v MŠ dobře, jak tomu bylo v roce minulém.

L. Jakoubková a M. Jeriová
uč. MŠ

Skip to content