Řád školy

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice


Řád školy


Projednán na pedagogické radě dne 01.09.2006 se schválenou platností od 04.09.2006


V Roztokách u Jilemnice 01.09.2006


Řád základní školy


Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické radě
ř á d š k o l y :

1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců

V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci a jejich zákonní zástupci následující práva :

1.1 na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,

1.2 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

1.3 volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

1.4 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

1.5 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

1.6 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona,

1.7 práva uvedená v tomto odstavci 1 s výjimkou bodů 1.1 a 1.4 mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků.


2. Povinnosti žáků

V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci následující povinnosti :

2.1 řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

2.2 dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

2.3 plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.


3.Povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

3.1 zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

3.2 na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

3.3 informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

3.4 dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem,

3.5 oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

4. Chování žáka

4.1 při pobytu ve škole, školní jídelně a při všech akcích pořádaných školou respektují žáci pokyny všech výchovných i provozních zaměstnanců.

4.2 za pořádek ve třídách zodpovídá po celou dobu vyučování žákovská služba, po poslední vyučovací hodině zkontroluje pořádek vyučující, odvede žáky do šatny, vyčká jejich odchodu a zamkne.

4.3 žáci se nezdržují ve škole bez dozoru učitele, vychovatele, vedoucího zájmového kroužku.

4.4 v době polední přestávky se nezdržují bez dozoru v učebnách. V případě nepříznivého počasí mohou být ve své šatně a v prostoru před šatnami.. Nesmí rušit vyučování.

4.5 jízdní kola ukládají žáci ráno před 1. zvoněním do vyhrazeného prostoru. Vyzvednou si je po poslední vyučovací hodině nebo před poslední vyučovací hodinou, která je mimo hlavní budovu / Pv, Tv…/.
Po školní zahradě a na cestě k silnici je z bezpečnostních důvodů jízda na dopravním prostředku pro žáky zakázána. Při společném odchodu žáci vedou kolo za ostatními.

4.6 ve škole se žáci přezouvají, nepoužívají sportovní obuv jako přezuvky, svrchní oděv ukládají v šatně. Přezouvají se i v druhé budově školy – v přízemí, jdou-li do ŽK, cvičné kuchyňky, družiny, WC

4.7 do školy nosí pouze věci, které nezbytně potřebují na vyučování a k relaxaci o přestávce. Za odložené věci v šatně /kromě oblečení a bot/ škola neodpovídá. Cenné věci žák do školy nenosí.

4.8 ztrátu věci neprodleně hlásí svému třídnímu učiteli. Ztráty z neuzamčených prostor pojišťovna nehradí.

4.9 o přestávkách mohou být žáci ve třídách, nebo na chodbě svého podlaží. Svačí ve třídě, z hygienických a bezpečnostních důvodů se nezdržují zbytečně na záchodech, schodištích, v prostoru před sborovnou a ředitelnou, využívají rekreační přestávky k pobytu na školní zahradě.

4.10 žákům, kteří odcházejí ze školy v době vyučování, půjčují klíče od šaten vyučující.

4.11 je-li na hřišti hodina povinné Tv, žáci, kteří Tv nemají se na hřišti v této době nezdržují. Stejně je tomu v prostoru před tělocvičnou a víceúčelovou plochou před školou. Na hodiny Tv odcházejí žáci od školy společně v doprovodu vyučujícího, zpět také, pokud mají další vyučování.

4.12 na oběd i z oběda odcházejí žáci v doprovodu dozorujících učitelů. .Pokud žák odchází /dojíždí/ na oběd o polední přestávce domů, musí předat TU sdělení od rodičů, že za něj přebírají odpovědnost.

4.13 při hře stolního tenisu se žáci jednotlivých tříd střídají /dle dohody TU/.

4.14 na akce pořádané školou nepoužívají žáci z bezpečnostních důvodů motorová vozidla – ani když vlastní řidičský průkaz.

4.15 v průběhu vyučování a při akcích pořádaných školou nepoužívají žáci mobilní telefony.

5. Docházka do školy

5.1 školní budova se otvírá v 7. 10.

5.2 po příchodu do šatny si žáci odkládají obuv a svrchní oděv v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze vyučujícími.

Pokud přijdou žáci z vážného důvodu do školy později /např. od lékaře / a zadní chod bude již uzamčen, zvoní u předního vchodu v tomto pořadí:1/ sborovna, 2/ ředitelna, 3/ školník.

5.3 žáci přicházejí do třídy nejpozději 5 minut před zahájením výuky, aby se včas mohli připravit na vyučování.

5.4 v době dané rozvrhem může žák opustit školu jen na písemnou žádost rodičů / i při odchodu k lékaři/. Písemná omluvenka musí obsahovat:

a/ konkrétní důvod

b/ sdělení, že rodiče přebírají za žáka odpovědnost.

5.5 nepřítomnost žáka ve vyučování jsou povinni zástupci žáka omluvit do 48 hodin. Pokud jsou důvody známy, požádá rodič o uvolnění předem – /písemně, telefonicky/.

– z jedné vyučovací hodiny uvolňuje vyučující

– na jeden den třídní učitel

– na delší dobu ředitelka školy

Řešení neomluvené absence /vždy za pololetí/

– do 10 neomluvených hodin -řeší Tu s rodiči

– nad 10 hodin svolá řed. školy výchovnou komisi

– nad 25 hodin oznámí řed. školy záškoláctví orgánu sociálně právní ochrany

– opakované záškoláctví ohlásí ředitel školy Policii ČR

Ve všech případech budou informováni také rodiče.

5.6 akce vyhlášené řed. školy jsou pro žáky povinné.

5.7 pokud se vrátí žák po nemoci a nemůže cvičit, přinese omluvenku od lékaře. Pak může být z koncové hodiny Tv uvolněn.


6. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem

6.1 žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi,školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.

6.2 každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

6.3 před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

6.4 žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání vrchních oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.

6.5 žák nemanipuluje s rozvody elektřiny v laboratoř,s vybavením odborných pracoven s uloženými exponáty a modely.


7. Ochrana zdraví a zdraví spolužáků v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

7.1 žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.

7.2 žák nenosí do školy předměty,kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.

7.3 žák plně respektuje vnitřní řády odborných pracoven a učeben.

7.4 žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech .

7.5 každý úraz,poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě,na chodbě nebo na hřišti, hlásí žáci ihned svému vyučujícímu a následně třídnímu učiteli.

7.6 úrazy,ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu,je třeba hlásit.Úrazy žáků na LVK či ve se okamžitě hlásí doprovodnému personálu a následně vedení školy.

7.7 škola zajistí v souladu s dikcí vyhlášky zpracování záznamu ve stanoveném termínu (do 24 hodin od úrazu)

7.8 žák nekouří, nepije alkohol, neužívá toxické látky.

7.9 dodržuje zásady osobní hygieny, ve škole má svůj ručník, zúčastňuje se aktivně činností v rámci ozdravného programu školy.

7.10 žák plně respektuje níže uvedená pravidla vnitřního režimu školy.

8. Vnitřní režim

8.1 Příprava na vyučování

8.1.1 žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu,

8.1.2 po 1. zvonění zbytečně neopouští třídu ,

8.1.3 při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou,

8.1.4 žák plní zadané domácí úkoly,

8.1.5 nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku hodiny vyučujícímu,


8.2. Vyučování

8.2.1 žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování,

8.2.2 dbá pokynů vyučujícího,

8.2.3 po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn vyučujícího,

8.2.4 v době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních.


8.3 Přestávky

Rozvrh přestávek :

ZŠ I– pondělí, úterý, čtvrtek:

1.přestávka 8.15 – 8.25, 2.přestávka 9.10 – 9.25, 3.př. 10.10 – 10.20, 4.př. 11.05 – 11.15, 5.př. 12.00 – 12.10
Polední přestávka po 4. hodině 11.05 – 12.00, po 5. hodině 12.00 – 12.55
7.přestávka 13.40 – 13.50

-středa, pátek

1.přestávka 8.15 – 8.25, 2.přestávka 9.10 – 9.25, 3. přestávka je rekreační 10.10 – 10.30, při pobytu venku žáci neopouštějí školní zahradu, nejezdí na kolech, 4. přestávka 11.15 – 11.25, 5. přestávka 12.10 – 12.20

ZŠ II

Přestávky mezi jednotlivými vyučovacími hodinami budou vždy 10 minut, po 2. vyučovací hodině 15 minut. Polední přestávka při odpoledním vyučování – po 4. vyuč. hodině v délce 60 minut.

8.3.1 po ukončení vyučovací hodiny si žáci na pokyn vyučujícího složí své věci,

8.3.2 o přestávkách se žáci nezdržují na schodištích, nepřebíhají z poschodí do poschodí,

8.3.3 do sborovny nemají žáci přístup, do kabinetů mohou vstoupit pouze v doprovodu učitele,

8.3.4. velká (relaxační) přestávka je využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu – školní zahrada

8.3.5. v případě nepříznivého počasí mohou žáci využívat relaxačních koutků, žáci druhého stupně mají možnost hrát stolní tenis o přestávkách.


8.4 Odchod ze školy, chování v jídelně

8.4.1 učitel odvádí třídu po skončení vyučování do šatny – v šatnách a na chodbách se žáci chovají ukázněně,

8.4.2 za spořádaný odchod žáků do školní družiny odpovídají třídní učitelky, které žáky předávají příslušné vychovatelce, není – li rozvrhem dozorů určeno jinak

8.4.3 žáci, kteří se stravují ve školní jídelně odcházejí do jídelny pod vedením vyučujícího,

8.4.4 v jídelně nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo,

8.4.5 při jídle dodržují zásady slušného stolování,

8.4.6 po obědě odnesou použité nádobí, uklidí stoly a židle,

8.4.7 tašky a oděv ponechávají žáci po dobu oběda v šatnách,

8.4.8 mají – li žáci odpolední vyučování, odcházejí z jídelny do školy společně s dozorujícím pedagogem

8.4.9 stravují –li se žáci během polední přestávky mimo jídelnu EUREST, rodiče toto sdělí škole písemně se sdělením, že zákonní zástupci přebírají za žáka odpovědnost.

8.5 Okolí školy

8.5.1 žáci dbají na čistotu okolí školy,

8.5.2 nepoškozují keře a další zeleň,

8.5.3 nepoškozují oplocení školy.

9. Povinnosti pedagogických pracovníků (a pracovníků pověřených výchovnou činností )

Pro pedagogické pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména

– školským zákonem č. 561/2004 Sb.

– vyhláškou č. 48/2005 Sb., základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

– vyhláškou č. 14/2005 Sb.,o předškolních zařízeních, atp.

.
– věnují individuální péči dětem z málo podnětného prostředí, dětem se zdravotními problémy, berou ohled na výsledky zpráv a vyšetření PPP, SPC, na sdělení rodičů o dítěti.

– TU průběžně seznamují ostatní pedagogy s problémy v chování žáka, s prospěchem, se zdravotním stavem,
v případě onemocnění žáka informují vedení školy a zákonného zástupce

– TU pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, o každém mimořádném zhoršení

– TU zajistí, aby každý žák měl v žákovské knížce uvedeny tyto údaje: adresu, telefonní číslo zákonného zástupce, zdravotní pojišťovnu,

– dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy

– při úrazu poskytnou žákovi PP, úraz hlásí vedení školy, vyplní předepsané formuláře, příp. záznam do knihy úrazů

– učitelé pověřeni dozorem kontrolují vykonávání všech ustanovení řádu školy, po skončení dozoru zamykají šatnu, zodpovídají za výdej kol a uzamčení vyhrazeného prostoru

– budovu ZŠI otevírá školník v 7.10, zároveň odemkne prostor pro kola, po začátku vyučování obojí zamyká

– budovu ZŠII otevírá uklízečka v 7.10

– pedagogičtí pracovníci dodržují rozvrh hodin, přestávek a dozorů

– změny v rozvrhu hlásí řediteli školy předem

– o zastupování nepřítomných pracovníků rozhoduje podle platných předpisů a podle situace ředitel školy

-v nepřítomnosti ředitelky je pověřen řízením školy statutární zástupce ŘŠ, v případě nepřítomnosti obou výchovný poradce.

10. Platnost

Řád školy vstupuje v platnost dnem 04.09.2006

Ruší se platnost školního řádu ze dne 23.05.2005

Přílohy:

1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

2.Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

3. Přidělení funkcí mimo vyučování ve školním roce

Řád školy byl projednán pedagogickou radou 01.09.2006

V Roztokách u Jilemnice 01.09.2006

Mgr.Kateřina Zahálková

ředitelka ZŠ

Skip to content